Subvencions per a noves oportunitats de negoci (FTN)


Termini

Del 21 de maig de 2024 fins a les 14:00 hores del 21 de juny de 2024.

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries les empreses amb establiment operatiu a Catalunya. S’entén com a empresa aquella entitat que exerceixi una activitat econòmica i que
estigui constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

Consultar la normativa sobre les exempcions per  empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles i de productes d’aqüicultura.

Què subvenciona?

La realització de projectes de noves oportunitats de negoci, consistents en:

1. Projectes empresarials de canvi estratègic, consistents en la realització d’un pla de negoci.

Es considera subvencionable la realització, per part de proveïdors acreditats per ACCIÓ, d’un pla de negoci per desenvolupar una nova oportunitat de negoci identificada prèviament per l’empresa en el seu pla estratègic i que en el futur podria esdevenir una nova línia de negoci. S’entén per una nova oportunitat de negoci, l’inici d’una activitat no habitual per a l’empresa o la potenciació d’una activitat ja existent que puguin constituir, en el futur, una línia de negoci.

Queden expressament excloses les actuacions destinades a la simple reducció de costos en l’activitat econòmica habitual de l’empresa, els projectes dirigits al desenvolupament d’un negoci internacional, l’ampliació d’instal·lacions, els projectes de digitalització i els projectes que no suposin una nova oportunitat per l’empresa.

2. Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ.
Es consideraran subvencionables els projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ i que podrà esdevenir en una nova línia de negoci per l’empresa.

Per poder presentar-se a projectes de canvi estructural s’haurà de presentar un pla de negoci on es defineixi i s’analitzi la nova oportunitat a implementar i s’hi indiquin les mesures de tot tipus i els recursos que es considerin necessaris per garantir la viabilitat de la nova línia de negoci.

Queden expressament excloses les actuacions destinades a la simple reducció de costos en l’activitat econòmica habitual de l’empresa, els projectes dirigits al desenvolupament d’un negoci internacional, l’ampliació d’instal·lacions, els projectes de digitalització i els projectes que no suposin una nova oportunitat per l’empresa.

3. Projectes empresarials de captació de talent, consistents en la creació neta de llocs de treball qualificats als municipis de les zones de transició nuclear

Es consideraran subvencionables els projectes empresarials de captació de talent als municipis de les zones de transició nuclear, consistents en la creació neta de llocs de treball qualificats per consolidar les accions identificades en un pla de negoci previ. Per poder presentar-se a projectes de captació de talent s’haurà de presentar un pla de negoci on es defineixi i s’analitzi la nova oportunitat a consolidar i on s’hi indiquin les mesures de tot tipus i els recursos que es considerin necessaris per garantir la nova oportunitat de negoci.

– Despeses de creació de llocs de treball qualificats: el cost laboral dels primers 12 mesos del nou personal contractat.

Quina quantitat em poden donar?

1. Projectes empresarials de canvi estratègic:

La quantia de les subvencions serà del 75% de la despesa subvencionable acceptada del projecte, amb un màxim de 30.000,00 euros.

2. Projectes empresarials de canvi estructural:

L’import màxim d’ajut serà de 90.000,00 euros tret dels ajuts als projectes localitzats a municipis de les zones de transició nuclear, que són tots els municipis de la Ribera d’Ebre, l’import màxim dels quals serà de 210.000 euros.

• Adquisició de maquinària i equipaments.
• Despeses externes vinculades exclusivament a la nova activitat (prototips, proves de simulació, estudis de bones pràctiques, certificacions, homologacions de producte…).
• Despeses específiques de formació externa del personal per adaptar-se a la nova activitat. Es consideren subvencionables només les despeses de formació exclusives de la nova activitat i no aplicables a qualsevol activitat habitual de l’empresa.
• Despeses de personal intern dedicat exclusivament a la implementar la nova activitat. No aplicable a qualsevol activitat habitual de l’empresa.
• Despeses de la realització d’un informe d’auditoria (necessari per a la justificació de les despeses del projecte).

 

 

3. Projectes empresarials de captació de talent, consistents en la creació neta de llocs de treball qualificats als municipis de les zones de transició nuclear (tots els municipi de la Ribera d’Ebre).

– Per a les despeses de personal, el 75% de la despesa subvencionable acceptada del projecte, amb un màxim per contracte qualificat de 50.000,00 euros i un ajut màxim de 200.000,00 euros per projecte.

– Per a les despeses de realització per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justificació, el 100% del cost i un ajut màxim 1.000,00 euros per projecte.

Com el puc demanar?

El tràmit s’habilitarà quan s’obri el termini el  dia 21 de maig.

Normativa 

Resum detalls

Subvencions per a noves oportunitats de negoci (FTN)

Dates
Del 21/05/2024 al 21/06/2024

Categories

Organisme gestor ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa