Subvencions per a projectes de foment de l’economia circular – Projectes classe A i B


Termini

Del 16 de novembre al 15 de desembre de 2022

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries d’aquest ajut:

Les empreses privades i agrupacions d’empreses privades, sempre que tinguin com a mínim un establiment operatiu ubicat a Catalunya, que la/les actuacions principals objecte de la convocatòria es desenvolupin a Catalunya i que el projecte subvencionat redundi en benefici de l’establiment esmentat o en l’àmbit territorial de Catalunya:

 

Què subvenciona?

Poden ser objecte de les subvencions els projectes de les classes A, B  relatius als recursos materials i als residus diferents de l’aigua, l’energia i les emissions atmosfèriques que es defineixen a continuació:

Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis

Classe B. Projectes d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis

De les categories següents:

1) Ecodisseny de productes o serveis que promoguin més eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua i l’energia amb una millora de les prestacions ambientals i una reducció de l’impacte ambiental en tot el seu cicle de vida.

Són exemples de projectes subvencionables: productes i serveis desmaterialitzats, amb reducció del pes material, multifuncionals, monomaterials, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reutilitzables, remanufacturables, reciclables, modulars i actualitzables, amb substitució de matèries primeres no renovables per matèries primeres renovables, etc.

S’inclouen també dins de la categoria d’ecodisseny els projectes d’introducció al mercat de nous productes que no incorporen, ja que han estat substituïdes, substàncies extremament preocupants (SEP) segons la llista SEP i l’annex XIV del Reglament (CE) 1907/2006 de registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i preparats químics (REACH), o de substàncies restringides de l’annex XVII del Reglament REACH per a l’ús restringit de la substància.

Cal que els projectes d’aquesta categoria incloguin l’execució d’una anàlisi amb enfocament de cicle de vida del producte o servei, tret que a la sol·licitud es pugui acreditar que ja ha estat feta.

2) Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).

3) Reutilització, preparació per a la reutilització, manteniment i reparació de productes i d’altres vies per allargar la vida útil dels productes i dels seus components. Aprofitament alimentari.

4) Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).

5) Remanufactura.

6) Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua i l’energia.

A l’annex 2, es poden consultar les definicions d’aquestes categories. Cada sol·licitud ha d’indicar una única categoria d’actuacions. Un mateix projecte pot tenir actuacions que encaixin en diverses categories. En aquest cas, cal indicar a quina es vol optar segons quina sigui l’actuació principal.

Quina quantitat em poden donar?

L’import de l’ajut és d’un màxim del 75% de les despeses objecte de l’ajut per a microempreses i pimes, o del 50% si l’empresa beneficiària no és una microempresa o una pime. L’import és d’un màxim de 60.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B.

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria i sol·licitud de l’ajut la trobaràs en el següent enllaç.

Normativa relacionada:

Resum detalls

Subvencions per a projectes de foment de l’economia circular – Projectes classe A i B

Dates
Del 01/12/2022 al 30/12/2022

Categories

Organisme gestor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural