EDICIÓ 2023 Atenció i cura de les persones (203h) – FINALITZAT!