QUINS BENEFICIS TÉ PER UNA EMPRESA LA IMPLEMENTACIÓ D‘UN PLA D’IGUALTAT?
plans igualtat Ribera d'Ebre
Dijous 11 de juliol del 2024

Els plans d’igualtat constitueixen un conjunt ordenat de mesures adoptades després de fer una diagnosi de situació. Han de fixar els objectius que es volen assolir, les estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

Hi ha tres supòsits pels quals una empresa està obligada a aprovar i registre un pla d’igualtat:

  • Tenir 50 o més treballadors -des del març de 2022 totes les empreses de 50 i més treballadors estan obligades a tenir un Pla d’igualtat.
  • Quan l’autoritat laboral hagi acordat en un procediment sancionador la substitució de les sancions accessòries per l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat.
  • Quan així ho estableixi el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.

Les empreses estan obligades a constituir la comissió negociadora en un termini màxim de 3 mesos des del moment en què s’arriba als 50 treballadors. Si voleu saber com es comptabilitzen els treballadors, ja que no només compten els treballadors fixes, sinó també els fixes discontinus, de duració determinada i de posada a disposició, trobareu tota la informació a l’article 3 del RD 901/2020, de 13 d’octubre .

Les empreses que no estiguin obligades a implementar-lo però vulguin aprovar-lo per responsabilitat, hauran de seguir la mateixa normativa que aquelles que sí que ho estiguin, i cenyir-se a allò regulat. A més, tots els plans d’igualtat hauran de registrar-se al dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat (REGCON). Podeu veure com fer-ho aquí.

Però, quins beneficis té per una empresa la implementació d’un Pla d’igualtat?

Tant si és d’obligat compliment com si no, el Pla d’igualtat:

  • Afavoreix la millora de la productivitat.
  • Capta i fidelitza professionals més qualificats, millorant el compromís amb l’empresa i creant sentiment de pertinença.
  • Responsabilitat social corporativa. Transmet una imatge d’excel·lència que pot suposar una avantatja competitiva en front a altres empreses.
  • Recursos humans. Incideix directament amb la flexibilitat laboral i suposa una millora en la gestió dels recursos humans de l’empresa, tingui la mida que tingui.
  • Adjudicació de contractes del sector públic. La legislació actual prohibeix contractar empreses que estiguin obligades a tenir Pla d’igualtat i no el tinguin. De la mateixa manera, sovint és valora tenir Pla d’igualtat i s’assigna una puntuació extra en els concursos públics.
  • Millora el clima laboral. El Pla d’igualtat és un compromís de l’empresa respecte el benestar dels treballadors i la viabilitat econòmica; tenir-lo posa al treballador al centre de l’organització i el protegeix.
  • Major confiança dels treballadors. El Pla d’igualtat es percep com una forma de créixer professionalment, elevant el grau de motivació i compromís.

Per implementar correctament un pla d’igualtat hi ha 5 fases diferenciades: iniciativa i constitució de la Comissió Negociadora; Realització del diagnòstic; Disseny, aprovació i registre del Pla d’igualtat; Implementació i seguiment del Pla d’igualtat, i avaluació del Pla d’igualtat.

El contingut mínim del Pla d’igualtat estarà constituït per: la determinació de les parts que el concerten; l’àmbit temporal, territorial i temporal; l’informe diagnòstic de situació de l’empresa; els resultats de l’auditoria retributiva; definició dels objectius qualitatius i quantitatius; descripció de les mesures concretes, termini d’execució i priorització de les mateixes; identificació dels mitjans i recursos; calendari d’actuacions per la implantació, seguiment i avaluació de les mesures; sistema de seguiment, avaluació i revisió periòdica; i procediment de modificació del Pla d’igualtat. Podeu trobar diferents eines i recursos que us poden ser d’utilitat en el procés d’implementació del Pla d’igualtat en el següent enllaç.

De la mateixa manera, des d’aquest 2024, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre compta amb un tècnic d’equitat en els treballs, el qual us pot assessorar i acompanyar en la implantació del Pla d’igualtat a la vostra empresa, tant si l’heu d’implantar obligatòriament com si no. Es tracta d’un servei totalment gratuït i a disposició tant d’empreses com institucions públiques.

També us podem assessorar en altres aspectes com la valoració dels llocs de treball amb perspectiva de gènere, implementació registres salarials -obligatoris en totes les empreses-, auditories salarials o mesures d’igualtat que donin valor social i augmentin el prestigi de la vostra empresa.
Podeu dirigir-vos a les oficines del Consell Comarcal, mitjançant el telèfon 977 40 18 51 o a l’adreça de correu nartigues@riberaebre.org.