Ajudes a les empreses de Móra la Nova al foment de les activitats econòmiques del municipi, escombraries 2022


Termini

Del 27 de maig al 26 de juny de 2022

Qui ho pot sol·licitar?

Poden optar a l’obtenció de l’ajut, els titulars d’activitats econòmiques que estiguin radicades a Móra la Nova i que siguin subjectes passius del preu públic per recollida, transport i tractament d’escombraries.

Què subvenciona?

El foment de les activitats econòmiques del municipi de Móra la Nova, escombraries, exercici 2022

Quina quantitat em poden donar?

L’import de l’ajut no excedirà del 80% del cost del rebut del preu públic per la recollida, transport i tractament d’escombraries, descomptat el cànon de residus i l’IVA.

Com el puc demanar?

La sol·licitud es realitzarà mitjançant la presentació de la corresponent instància preferentment per via telemàtica, adjuntant:
a. Declaració responsable acreditativa del pagament del preu públic per la recollida, transport i tractament d’escombraries de l’exercici objecte de l’ ajut.
b. Declaració responsable d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de l’AEAT i de la Seguretat Social, autoritzant a l’Ajuntament de Móra la Nova a consultar aquestes dades. En cas de no signar una autorització caldrà aportar els certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries de l’AEAT i de la Seguretat Social.

Consulta les bases i  l’anunci, així com tota la informació sobre les subvencions que atorga l’ajuntament es pot consultar en el següent enllaç

Resum detalls

Ajudes a les empreses de Móra la Nova al foment de les activitats econòmiques del municipi, escombraries 2022

Dates
Del 27/05/2022 al 26/06/2022

Categories

Organisme gestor Ajuntament de Móra la Nova