Ajuts per a projectes de digitalització de «última milla» en empreses del sector turístic


Termini

Des del 14 de gener fins al 13 de març de 2024 

Qui ho pot sol·licitar?

 • Les empreses del sector turístic, sempre que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya.
 • Associacions sense ànim de lucre, federacions i confederacions del sector turístic que estiguin donades d’alta al registre corresponent, que acreditin que no realitzen cap activitat econòmica i que la seva activitat o objecte social s’emmarqui en algun dels codis de CNAE recollits a l’apartat 1 de l’article 7 de les Bases Reguladores.
 • Empreses l’activitat de les quals els permeti constituir-se en socis tecnològics i amb experiència demostrable en l’àmbit turístic.

Quines actuacions puc fer?

a) Línia 1: Projectes de desenvolupament tecnològic innovadors que incorporin tecnologies emergents o un nou desenvolupament amb risc tecnològic mitjà/baix (nivell de maduresa de la tecnologia TRL 6-8) en l’àmbit de l’internet de les coses, 5G, big data, ciberseguretat o aplicacions mòbils, entre d’altres.

Els projectes s’hauran de desenvolupar per part d’agrupacions d’un mínim de 5 empreses i hauran de tenir com a finalitat promoure la digitalització de les empreses que formin part de l’agrupació, en el sector turístic.

b) Línia 2: Projectes d’implementació i adopció de noves tecnologies que incorporin tecnologies testades prèviament en el mercat amb risc tecnològic baix (nivell de maduresa de la tecnologia TRL 8-9) en l’àmbit de l’internet de les coses, 5G, big data, ciberseguretat o aplicacions mòbils, entre d’altres.

Els projectes s’hauran de desenvolupar per part d’agrupacions d’un mínim de 3 empreses i hauran de tenir com a finalitat promoure la digitalització de les empreses que formin part de l’agrupació, en el sector turístic.

c) Línia 3: Projectes d’implementació i adopció per part de pimes de tecnologies testades prèviament al mercat amb risc tecnològic baix (nivell de maduresa de la tecnologia TRL 8-9) o de processos de digitalització de la seva activitat.

Els projectes hauran d’estar vinculats a tecnologies relacionades amb la sensorització, la demanda turística, la sostenibilitat, la gestió i el desenvolupament d’espais de dades per a ús en el sector turístic.

Despeses subvencionables en les Línies 1 i 2. 

 • Despeses del personal directament relacionat amb el projecte.
 • Costos d’instrumental, material, edificis i terrenys.
 • Despeses de recerca contractual, coneixements i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes.
 • Costos generals i altres costos d’explotació addicionals, incloses les despeses de material, subministraments i productes similars.

Despeses subvencionables en les Línia 3

 • Despeses del personal directament relacionat amb el projecte.
 • Despeses d’assistències externes, com per exemple anàlisis, elaboració de protocols o informes previs.
 • Costos de compra, leasing, renting i adquisició de qualsevol actiu material i immaterial, inclosa l’adquisició d’equips, sensors, software, aplicacions informàtiques, equipaments tecnològics, etc.
 • Despeses de material fungible.
 • Costos generals directament vinculats a l’objecte de l’ajut. Aquests costos podran representar fins a un 5% de les despeses de personal justificades.
 • Altres costos relacionats amb el projecte i necessaris per al seu desenvolupament que no es puguin imputar a cap dels conceptes anteriors.

Quin termini d’execució tinc?

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 14 de gener de 2024 i finalitzarà el dia 13 de març de 2024.

Com el puc demanar?

Tota la informació  en el següent enllaç

Normativa

Base reguladora

Resolució de convocatòria

Resum detalls

Ajuts per a projectes de digitalització de «última milla» en empreses del sector turístic

Dates
Del 14/01/2024 al 13/03/2024

Categories

Organisme gestor Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme