Subvencions a inversions empresarials d’alt impacte 2024 (FTN)


Termini

Del 12 d’abril al 6 de maig de 2024 a les 14 hores

Qui ho pot sol.licitar?

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d’establir-lo. Excepte les empreses amb projectes de comerç al detall, de centres d’atenció telefònica o centres de contacte, del sector immobiliari, de sacrifici de bestiar, de conservació de carn, d’elaboració de productes carnis i de producció primària de productes agrícoles.

A més a més pels projectes de l’acció 2.5 i de l’acció 2.7 només podran ser beneficiàries les microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME), és a dir empreses que ocupin menys de 250 persones i tinguin un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d’euros o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d’euros.

Què subvenciona?

Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació.

El cost laboral dels primers 6 mesos del nou personal contractat de les següents accions:

 • 1.1 Projectes de creació d’ocupació en centres de serveis en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacion (centres de desenvolupament de software, centres d’anàlisi de dades, estudis d’animació o centres de desenvolupament de videojocs).Els projectes s’hauran de dur a terme a municipis que no formin part de les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental.La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25.
 • 1.2 Projectes de creació d’ocupació en centres de decisió d’àmbit supraregional,  entesos, en aquest cas, com a centres que necessàriament hauran d’anar lligats a un centre de decisió empresarial establert a Catalunya que tingui capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia d’un grup empresarial a nivell supraregional. Els projectes hauran de presentar la creació de com a mínim 15 nous llocs de treball.
 • 1.3 Projectes de creació d’ocupació en projectes industrials, entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l’assemblatge o la transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria. També seran elegibles els projectes de centres logístics de matèries primes o components destinats a una activitat industrial productiva localitzada a Catalunya o els projectes de centres logístics de productes acabats produïts a Catalunya per l’empresa sol·licitant de l’ajut o per alguna empresa que formi part del mateix grup empresarial. Estan explícitament exclosos els centres logístics de supermercats o grans superfícies i els centres logístics dedicats al comerç electrònic. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15.
 • 1.4 Projectes estratègics per a l’economia catalana intensius en creació d’ocupació. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 200.
 • 1.5 Projectes de creació d’ocupació en centres de R+D+I, entesos com a centres o unitats o àrees diferenciades d’una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 8.
 • 1.6 Projectes de creació d’ocupació localitzats a l’àmbit territorial d’aplicació del fons de transició nuclear creat per a finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica justa de les zones afectades per l’impacte ambiental de la producció d’energia elèctrica nuclear. Aquest àmbit geogràfic es correspon amb els municipis de Catalunya que es troben en un cercle no superior a trenta quilòmetres de radi, concèntric amb les centrals nuclears, dins les zones de planificació I i II del Pla d’emergència nuclear exterior a les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs (PENTA). Concretament a la Ribera d’Ebre són tots els municipis. Només seran elegibles els projectes industrials o de serveis a la indústria. La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 3.

Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes.

Pels projectes de les tipologies 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.8, els actius fixes productius, tan materials (maquinària, equipament productiu i/o de laboratori) com immaterials, i instal·lacions també clarament vinculades al procés productiu. Pels projectes de les tipologies 2.6 i 2.7, els actius materials i immaterials directament vinculats a la implantació de platós audiovisuals. No s’acceptaran actius de segona mà. Es podran subvencionar les següents accions:

 • 2.1 Projectes d’inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva. Els projecte hauran de presentar, com a mínim, una inversió de 3.000.000€.
 • 2.2 Projectes d’inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva localitzats a municipis de zones afectades per activitats de producció d’energia elèctrica d’origen nuclear. Aquest àmbit geogràfic es correspon amb els municipis de Catalunya que es troben en un cercle no superior a trenta quilòmetres de radi, concèntric amb les centrals nuclears, dins les zones de planificació I i II del Pla d’emergència nuclear exterior a les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs (PENTA). Concretament a la Ribera d’Ebre són tots els municipis. Només seran elegibles els projectes industrials o de serveis a la indústria.La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 100.000,00 euros.
 • 2.3 Projectes d’inversió en actius fixes en centres de R+D+i.  Els projecte hauran de presentar, com a mínim, una inversió de 500.000€.
  2.4 Projectes estratègics, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments. Els projecte hauran de presentar, com a mínim, una inversió de 10.000.000€ i la creació de 30 nous llocs de treball. No seran elegibles els projectes de centres logístics o projectes de centres de distribució. Els projectes s’hauran de dur a terme en determinats  municipis, concretament a la Ribera d’Ebre són: Ascó, Flix, Garcia, Móra la Nova, Riba-roja d’Ebre i Tivissa.
 • 2.5 Projectes estratègics duts a terme per petites i mitjanes empreses, que supossin la implantació de noves empreses a Catalunya, l’obertura de nous emplaçaments de les empreses ja presents o una ampliació i/o diversificació de l’activitat d’emplaçaments ja existents”. Els projecte hauran de presentar, com a mínim, una inversió de 10.000.000€ i la creació de 30 nous llocs de treball directes
 • 2.6 Projectes estratègics d’infraestructures de producció audiovisuals que suposin la implantació de nous platós audiovisuals. Els projecte hauran de presentar, com a mínim, una inversió de 20.000.000€. Els projectes s’hauran de dur a terme en determinats  municipis, concretament a la Ribera d’Ebre són: Ascó, Flix, Garcia, Móra la Nova, Riba-roja d’Ebre i Tivissa.
 • 2.7 Projectes estratègics d’infraestructures de producció audiovisuals duts a terme per petites i mitjanes empreses que suposin la implantació de nous platós audiovisuals. Els projecte hauran de presentar, com a mínim, una inversió de 20.000.000€.
 • 2.8: Projectes estratègics per a l’economia catalana en l’àmbit de la sostenibilitat mediambiental. Seran elegibles projectes industrials que contribueixin substancialment a la transició cap a una economia circular, que millorin la sostenibilitat i circularitat dels seus processos, recursos, materials i productes per impulsar un nou model de producció i consum que redueixi i/o previngui la generació de residus. També seran elegibles projectes de descarbonització de processos productius que impliquin una reducció de les emissions de carboni i/o una gestió energètica eficient així com projectes vinculats a la fabricació de nous productes més sostenibles a nivell mediambiental en comparació amb els productes equivalents tradicionals amb unes funcions i/o propietats similars. La despesa mínima acceptada en actius fixes productius ha de ser de 20.000.000,00 d’euros. No seran elegibles els projectes de centres logístics o projectes de centres de distribució.

Els projectes hauran d’iniciar-se a partir de l’1 de gener de 2024 i finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2026, sense possibilitat de pròrroga. En el cas de projectes de les accions 1.4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8) han iniciar-se a partir de la data de sol·licitud de l’ajut i han de finalitzar en un termini màxim de tres anys des d’aquesta data.

Les despeses subvencionables per cada tipologia d’actuació estan definides en l‘annex  Base 4 Actuacions i despeses subvencionables de les Bases Reguladores.

Quina quantitat em poden donar?

Per a totes les tipologies de projectes el pagament de la subvenció es tramitarà mitjançant una bestreta del 60% de l’import atorgat, a partir de la seva concessió, sense que sigui necessària la constitució de garanties. El pagament del 40% que resta (amb la particularitat de la base 12.4) s’ha de tramitar un cop l’activitat subvencionada es justifiqui degudament d’acord amb el que s’estableix a la base 14 d’aquest annex.

La presentació de la sol·licitud comporta la sol·licitud implícita de la bestreta.

A continuació es detallen l’intensitat màxima i import màxim d’ajut segons la tipologia d’actuacio subvencionable:

Línia Acció Intensitat màxima d’ajut Import màxim ajut
1. Projectes d’inversió empresarial d’Alt impacte de creació d’ocupació 1.1 Projectes de creació d’ocupació en centres de serveis en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions 30% 200.000,00 euros
1.2 Projectes de creació d’ocupació en centres de decisió d’àmbit supraregional 30% 500.000,00 euros
1.3 Projectes de creació d’ocupació en projectes industrials 30%

 

500.000,00 euros
1.4 Projectes estratègics per a l’economia catalana intensius en creació d’ocupació 30%

 

500.000,00 euros.

2.250.000,00 euros en el cas de centres de R+D+i

1.5 Projectes de creació d’ocupació en centres de R+D+I 30% 500.000,00 euros
1.6 Projectes de creació d’ocupació localitzats a zones afectades per la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear. 70% 1.000.000,00 euros
2. Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixe 2.1 Projectes d’inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva 10% 500.000,00 euros
2.2 Projectes d’inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva localitzats a municipis de zones afectades per la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear. 60% 2.250.000,00 euros
2.3 Projectes d’inversió en actius fixes en centres de R+D+I 15% 500.000,00 euros
2.4 Projectes estratègics per a l’economia catalana 15% Veure taula 1**
2.5 Projectes estratègics per a l’economia catalana duts a terme per petites i mitjanes empreses 10%
2.6 Projectes estratègics per a l’economia catalana d’infraestructures de producció audiovisuals 15% Veure taula 2**
2.7 Projectes estratègics per a l’economia catalana d’infraestructures de producció audiovisuals duts a terme per PIMEs 10%
2.8 Projectes estratègics per a l’economia catalana en l’àmbit de la sostenibilitat mediambiental 10% 2.250.000,00 euros

**Taula 1

Puntuació del projecte

(segons els criteris de valoració de la base 8)

250-300 301-400 401-500
Despesa
subvencionable
acceptada
10.000.000€ –
19.999.999€
500.000€ 1.000.000€ 1.500.000€
20.000.000€ –
54.999.999€
2.000.000€ 3.000.000€ 4.000.000€
55.000.000€ –
110.000.000€
4.000.000€ 5.500.000€ 12.380.000€ (acció 2.4)

8.250.000€ (acció 2.5)

**Taula 2

En el cas de Projectes estratègics per a l’economia catalana (acció 2.4) i Projectes estratègics per a l’economia catalana d’infraestructures de producció audiovisuals (acció 2.6) amb una despesa subvencionable de més de 55M€ s’utilitzarà la següent fórmula per determinar l’import màxim d’ajut:

Import màxim de l’ajut = R × (A + 0,50 × B + 0 × C) sent R el 15%; A els 55 milions EUR inicials dels costos subvencionables, B la part dels costos subvencionables compresos entre 55 i 110 milions EUR, i C la part dels costos subvencionables per sobre de 100 milions EUR.

La despesa mínima, realitzada i correctament justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut és d’un 60% de la despesa subvencionable aprovada per resolució.

En el cas de les accions de la línia 1 i les accions 2.1, 2.2, 2.3, i 2.8, per acollir-se al Marc temporal d’Ucraïna, les empreses beneficiaries hauran d’acreditar una afectació directa negativa sobre els resultats de l’empresa provocades per l’agressió a Ucraïna per part de Rússia que es va iniciar el 24 de febrer de 2022. Aquesta afectació ha d’impactar en un o més dels següents aspectes: detall de l’encariment de matèries primeres bàsiques del procés productiu, endarreriment de terminis de lliuraments de materials, increment dels costos energètics del procés productiu, increment de costos de transport, increment del cost de finançament o qualsevol altra que quedi suficient justificada a la memòria. Si no s’acredita aquesta afectació directa negativa, s’aplicarà el Reglament (UE) núm. 2023/2831 de la Comissió, de 13 de desembre de 2023, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis. En el cas de projectes de transformació de productes de la pesca i l’aqüicultura acollits al Marc Temporal d’Ucraïna, l’ajut no podà ser superior a 335.000 euros

Com el puc demanar?

Trobaràs l’accés al tràmit així com la documentació que cal presentar en el següent enllaç www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistat-ajuts/tramits/23773-Subvencions-a-inversions-empresarials-dalt-impacte-2024?moda=1

Contacte:

Normativa

Resum detalls

Subvencions a inversions empresarials d’alt impacte 2024 (FTN)

Dates
Del 09/04/2024 al 06/05/2024

Categories

Organisme gestor ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa