Subvenció per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental (EMAS)


Termini

El termini de presentació de sol·licituds és el 21 de maig de 2024.

Qui ho pot sol.licitar?

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, els ens locals, les associacions d’ens locals i els seus organismes autònoms, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

Què subvenciona?

La implementació d’una gestió ambiental basat en el Reglament EMAS o bé hagin renovat el que ja tenien implantat.

L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per:

a) La implantació, amb personal propi o extern, d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb el Reglament EMAS i la posterior verificació-validació de la declaración ambiental duta a terme per un verificador ambiental acreditat en establiments situats dins el territori de Catalunya.

b) La renovació del registre EMAS, d’acord amb l’article 6.1 del Reglament EMAS.

Les actuacions subvencionables han d’haver estat verificades per un verificador ambiental acreditat des del dia següent al dia de tancament del termini de presentació de sol·licituds de l’anterior convocatòria  (23/9/2023 ) fins al dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria vigent (21/05/2024)

Quina quantitat em poden donar?

L’import màxim de les subvencions que s’atorguen en aquesta convocatòria es fixa en les quantitats següents:

  • Implantació d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb el Reglament EMAS, degudament verificat:
    a) Activitats que inclou l’annex I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d’11.12.2009): 5.000 euros.
    b) Resta d’activitats: 4.000 euros.
  • Renovació del registre EMAS, d’acord amb l’article 6.1 del Reglament EMAS.
    a) Activitats que inclou l’annex I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre: 2.000 euros.
    b) Resta d’activitats: 1.500 euros.

La subvenció es pot concedir per l’import total sol·licitat, o bé per un import parcial que es determina tenint en compte les disponibilitats pressupostàries i de manera proporcional al nombre de sol·licituds presentades aplicant els criteris d’atribució
que preveu l’apartat 9 de l’annex de l’Ordre ACC/187/2023, de 17 de juliol.

Els ajuts que preveu aquesta Resolució són per un import total de 100.000 euros.

Com ho puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç.

Normativa

Resum detalls

Subvenció per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental (EMAS)

Dates
Del 22/03/2024 al 21/05/2024

Categories

Organisme gestor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural