Ajuts LEADER per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals – convocatòria 2021


Termini

Del 26 d’octubre al 30 de novembre de 2021

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries dels ajuts:

  • Persones de naturalesa privada: persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 25%) que realitzin inversions productives en:

a) Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, als efectes d’aquesta Ordre, inferior a 250.000 euros).

b) Empreses no agroalimentàries.

  • Persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya

Què subvenciona?

Aquestes subvencions estan encaminades a incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc del Programa de Desenvolupament rural de Catalunya (PDR) 2014-2022, i tenen com a finalitat el foment de la realització d’inversions que generin activitat econòmica per a l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels Grup d’Acció Local Leader (GAL) i aprovades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (D.A.R.P.) amb  accions adreçades a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, establir polítiques específiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Quina quantitat em poden donar?

Per a projectes sol·licitats per persones de naturalesa privada, l’import de l’ajut no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles. Per a projectes sol·licitats per entitats públiques, aquest import no podrà ser superior al 80% de les despeses elegibles.

L’import de l’ajut no pot ser superior a 100.000 euros per persona beneficiària, per projecte i convocatòria.

Com el puc demanar?

Tota la informació sobre aquesta línia d’ajuts es pot consultar en el següent enllaç 

Resum detalls

Ajuts LEADER per al foment de la diversificació econòmica de les zones rurals – convocatòria 2021

Dates
Del 26/10/2021 al 30/11/2021

Categories

Organisme gestor Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural