Subvencions per a noves oportunitats de negoci


Termini

Des del dia 12 de setembre  fins a les 14:00 hores del 11 d’octubre de 2023.

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser beneficiàries les empreses amb establiment operatiu a Catalunya. S’entén com a empresa aquella entitat que exerceixi una activitat econòmica i que
estigui constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

Consultar la normativa sobre les exempcions per  empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles.

Aquesta convocatòria preveu la possibilitat de que el fons per a finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica justa de les zones afectades per l’impacte ambiental de la producció d’energia elèctrica nuclear sigui el que doti els ajuts concedits als projectes localitzats en els municipis afectats.

Què subvenciona?

La realització de projectes de noves oportunitats de negoci, consistents en:

1. Projectes empresarials de canvi estratègic, consistents en la realització d’un pla de negoci.
La realització, per part d’un/a consultor/a extern (acreditat/da per ACCIÓ en l’àrea d’expertesa i donat d’alta) d’un pla de negoci per desenvolupar una nova oportunitat de negoci identificada per l’empresa en el seu pla estratègic.

[S’entén per nova oportunitat de negoci l’inici d’una activitat no habitual per a l’empresa o la potenciació d’una activitat ja existent que puguin constituir, en el futur, una línia de negoci important. Aquesta oportunitat de negoci pot ser, entre d’altres, la creació d’una nova gamma de productes de major valor afegit, l’accés a mercats d’altres sectors d’activitat no previstos fins al moment, la servitització dels seus productes o fusions d’empreses].

Queden expressament excloses les actuacions destinades a la simple reducció de costos en l’activitat econòmica habitual de l’empresa, els projectes dirigits al desenvolupament d’un negoci internacional, l’ampliació d’instal·lacions, els projectes de digitalització i els projectes que no suposin una nova oportunitat per l’empresa.

2. Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ.
Es recolzarà la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ i que podrà esdevenir en el futur una nova línia de negoci per a l’empresa.
Per poder presentar-se a projectes de canvi estructural s’haurà de presentar un pla de negoci on es defineixi i s’analitzi la nova oportunitat a implementar i s’hi indiquin les mesures de tot tipus i els recursos que es considerin necessaris per garantir la viabilitat de la nova línia de negoci.

Quina quantitat em poden donar?

1. Projectes empresarials de canvi estratègic:

El  cost de la prestació del servei d’assessorament per a la realització del pla de negoci per part d’una  persona assessora acreditada per ACCIÓ: 75% de la despesa subvencionable acceptada del projecte, amb un màxim de 30.000 euros
2. Projectes empresarials de canvi estructural:
• Adquisició de maquinària i equipaments.
• Despeses externes vinculades exclusivament a la nova activitat (prototips, proves de simulació, estudis de bones pràctiques, certificacions, homologacions de producte…).
• Despeses específiques de formació externa del personal per adaptar-se a la nova activitat. Es consideren subvencionables només les despeses de formació exclusives de la nova activitat i no aplicables a qualsevol activitat habitual de l’empresa.
• Despeses de personal intern dedicat exclusivament a la implementar la nova activitat. No aplicable a qualsevol activitat habitual de l’empresa.
• Despeses de la realització d’un informe d’auditoria (necessari per a la justificació de les despeses del projecte).

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit en el següent enllaç.

Normativa relacionada:

Resum detalls

Subvencions per a noves oportunitats de negoci

Dates
Del 12/09/2023 al 11/10/2023

Categories

Organisme gestor ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa