Ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis


Termini

De l’1 de desembre de 2020 al 31 de juliol de 2021

Qui ho pot sol·licitar?

Aquest ajut va dirigit a diferents tipus de destinataris, en concret:

  • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietaris d’edificis existents (o parts de l’edifici) destinats a qualsevol ús
  • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis (mitjançant contracte vigent a llarg termini) que els atorgui facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l’actuació
  • Les empreses de serveis energètics (ESEs). Hauran d’actuar en funció del contracte amb la propietat i dur a terme les inversions

Què subvenciona?

Aquest ajut es destina a la rehabilitació energètica d’edificis que incorporin actuacions d’una o vàries de les següents tipologies:

  • Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica
  • Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària
  • Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

*Els ajuts concedits a aquells destinataris finals que siguin empreses o desenvolupin activitat comercial o mercantil, i els sigui aplicable la normativa d’ajuts d’estat, per a la realització d’inversions destinades a mesures d’eficiència energètica i per a la promoció de l’energia procedent de fonts renovables, estaran sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió

Quina quantitat em poden donar?

L’ajuda es donarà en funció del tipus d’actuació sol·licitada:

  • Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica: 35% si la millora té lloc a tot l’edifici; 25% si és només a una part
  • Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària: 35% si la millora té lloc a tot l’edifici; 25% si és només a una part
  • Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació: 15% si la millora té lloc a tot l’edifici; 15% si és només a una part

Com el puc demanar?

Tota la informació de la convocatòria la trobaràs en el següent enllaç

Resum detalls

Ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis

Dates
Del 01/12/2020 al 31/07/2021

Categories

Organisme gestor Institut Català d'Energia (ICAEN)