Subvencions per a projectes d’inversions productives a Catalunya


Termini

Obert termini fins al 18 d’abril del 2024 a les 14 h.

Qui ho pot sol·licitar?

Empreses industrials amb codi de Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE) 10 i 11 i del 13 al 32 ambdós inclosos que tinguin seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya.

El codi d’activitat haurà d’estar en els estatuts de l’empresa beneficiària amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria, o en el moment de la seva constitució si es tracta de nova implantació

Queden excloses les persones físiques.

Acreditar l’afectació de l’agressió contra Ucraïna sempres que s’haguès produït un encariment de matèries primeres bàsiques del procés productiu en més d’un 25%, endarreriment de terminis de lliuraments de materials en més d’1 mes, increment dels costos energètics del procés productiu en més d’un 25%, increment de costos de transport per sobre del 25% o qualsevol altre que quedi justificat a la memòria. Caldrà que s’acrediti l’afectació en almenys dos dels aspectes relacionats i es prendrà com a referència per aquesta afectació la diferència entre desembre del 2021 i desembre del 2023.

Quines actuacions puc fer?

L’objecte d’aquesta línia de subvencions per a projectes d’inversions productives a Catalunya va destinada a aquells projectes d’inversions industrials per a noves plantes de producció o inversions en millores o nous processos productius que alhora comportin el manteniment i/o un increment net dels llocs de treball.

La generació de llocs de treball es calcularà a partir dels llocs de treball que hi havia al centre productiu objecte del projecte de subvenció a 19/3/2024 i els que es tindran el dia que acaba el període d’execució del projecte.

La inversió mínima d’aquests projectes d’inversió serà de 100.000,00 euros per a les micro, petites i mitjanes empreses i de 1.000.000,00 euros per a les grans empreses.

Les actuacions objecte de subvenció d’aquesta Ordre es poden subcontractar fins a un màxim del 50% de l’import de l’activitat subvencionada.

L’empresa sol.licitant ha de tenir el finançament tancat del projecte almenys en un 50% ja sigui amb recursos propis, finançament bancari formalitzat, o aportacions de capital de tercers.

Les despeses subvencionables són les següents:

a) Maquinària dels processos productius o components que formin part directament d’una línia de producció.

b) Enginyeria del procés productiu directament associada a les inversions. Caldrà que aquesta associació a les inversions quedi expressament documentada en la memòria.

c) Software associat a les inversions productives.
d) Instal·lacions necessàries i obra civil per a la posada en marxa de la maquinària o per a la millora o nou procés productiu de les inversions, fins a un màxim del 20% de l’import de la base.

En què consisteix?

L’import de la subvenció serà de fins a un màxim del 20% de la inversió elegible amb un màxim de 500.000,00 euros.

Aquestes subvencions són incompatibles amb qualsevol altre ajut a fons perdut atorgat amb fons propis pel Departament competent en matèria d’Indústria a la persona sol·licitant per a la realització de la mateixa acció, conceptes subvencionables o projecte d’inversió.

Aquest import s’ajustarà als requisits i al règim d’ajuts europeus aplicable en cada cas.

La resta del cost de l’acció subvencionada va a càrrec de la persona beneficiària, amb fons propis o amb càrrec a altres fons de finançament.

Quin termini d’execució tinc?

Les activitats objecte d’aquestes subvencions s’han d’executar des del primer dia hàbil de l’any de la publicació de la convocatòria a la que es presenti la sol·licitud i fins a un màxim dels 18 mesos posteriors a comptar des de la data de la publicació de la convocatòria, és a dir fins setembre de 2025.

Com el puc demanar?

Podeu accedir al tràmit en el següents enllaç del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa

Normativa:

Resolució de convocatòria d’ajut.

Bases Reguladores

Resum detalls

Subvencions per a projectes d’inversions productives a Catalunya

Dates
Del 18/03/2024 al 18/04/2024

Categories

Organisme gestor Departament d'Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya