TENS UNA EMPRESA DE 50 O MÉS TREBALLADORS? ELS CANVIS EN LA LLEI DELS PLANS D‘IGUALTAT T’AFECTEN!
Divendres, 15 de març

Els Plans d’Igualtat són un conjunt de mesures que  serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa,  però que de retruc permeten també augmentar la motivació i el compromís amb la feina dels treballadors!

El 8 de març de 2019, va entrar en vigor el Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitat entre dones i homes en la feina i l’ocupació,  que regula entre d’altres la normativa relacionada amb els Plans d’Igualtat.

Amb aquesta aprovació, les empreses que tinguin 50 treballadors o més, han de tenir un pla d’igualtat efectiva de dones i homes (abans s’exigia per empreses de més de 250 treballadors).

Empreses amb més de 150 fins a 250 treballadors Termini d’un any per aprovar un Pla d’Igualtat
Empreses amb més de 100 i fins a 150 treballadors Termini de dos anys per aprovar un Pla d’Igualtat
Empreses de 50 fins a 100 treballadors Termini de tres anys per aprovar un Pla d’Igualtat

També s’estableix que cal inscriure el Pla d’Igualtat al Registre de Plans d’Igualtat d’empreses que gestiona la Direcció General de Treball i les autoritats laborals de les Comunitats Autònomes.  Actualment el Departament de Treball, Afers Socials i Famíles ja disposa d’un registre de Plans d’Igualtat, la inscripció  fins a la data és voluntària.

Aquests plans han d’incloure mesures que abastin el procés de selecció i contractació, la classificació professional, la formació i promoció professional, les condicions de treball i una auditoria salarial, l‘“exercici corresponsable” de la vida personal, familiar i laboral, la infrarepresentació femenina , les retribucions i la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe. Trobareu més informació dels requisits d’un Pla d’Igualtat en el següent enllaç.

Per altre banda, el Departament també disposa de  diferents  guies que et poden ajudar alhora de dissenyar-lo  com per exemple  Les 6 i de la igualtat i Indicadors igualtat per ales empreses, entre d’altres, consulta la resta.

Si  necessites suport en:

No esperis, avança’t al canvi!

Avantatges

(Font: Les 6 i de la igualtat)

Atracció, contractació i retenció de personal qualificat: tal com corroboren diversos estudis, tota mesura laboral que fomenti la igualtat, la diversitat i la flexibilitat esdevé un valor afegit clau per atraure i retenir personal qualificat.

Increment del compromís de les persones treballadores amb l’empresa: la implantació de mesures d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa facilita les condicions en què es desenvolupa el treball, tant per a les dones com per als homes, i evita l’abandonament del lloc de treball. Unes condicions de treball que siguin respectuoses amb les necessitats i responsabilitats que tenim totes les persones augmenten el compromís vers el treball i l’empresa.

Millora de la qualitat: avui en dia, el concepte de qualitat es relaciona amb la qualitat dels productes o serveis, així com amb la qualitat de les condicions laborals. Són les persones qui, amb la seva tasca diària, desenvolupen, mantenen i milloren els processos de qualitat. La igualtat d’oportunitats entre dones i homes és imprescindible en la gestió de recursos humans perquè propicia les condicions i les relacions laborals idònies per aconseguir la implicació de les persones en la cultura de la qualitat en les organitzacions.

Millora de la productivitat: la productivitat de les persones treballadores depèn de múltiples variables, entre les quals hi ha les relacionades amb la qualitat de vida, l’esforç i la dedicació a l’empresa. Una persona que treballa a gust en un ambient no discriminatori, amb la possibilitat de compaginar la seva vida personal i laboral, treballarà més i millor8 .

Millora de la imatge de l’empresa en el mercat:la imatge de l’empresa és fruit de les percepcions que en té el seu entorn (clientela, empreses proveïdores, etc.). El comportament de l’empresa i la seva capacitat per generar valor faran que aquestes percepcions siguin més o menys positives. Una percepció interna positiva i la implicació del personal augmenten la confiança de l’entorn amb l’empresa i reforcen el seu posicionament i la seva diferenciació.