Ajuts bonificació dels interessos de préstecs per projectes de millora i modernització de determinats establiments d’allotjament turístic


Termini

Des del 4 d’agost de 2023 i  fins al 28 de desembre de 2024 a les 14h

Qui ho pot sol·licitar?

  • a) Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietàries d’immobles destinats a allotjament a Catalunya: establiments hotelers (hotels i hostals o pensions), apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural, operatius a Catalunya que portin almenys dos anys en funcionament i disposin de la preceptiva llicència d’activitat corresponent.
  • b) Persones explotadores, arrendatàries o concessionàries d’aquests establiments, que acreditin l’esmentada condició mitjançant contracte vigent que els atorgui facultat expressa per escometre les obres.
  • c) Persones físiques o jurídiques titulars d’empreses de serveis energètics que actuïn en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguns dels establiments esmentats a la lletra a) d’aquesta mateixa base.

Quines actuacions puc fer?

a) Inversions en projectes de rehabilitació energètica:
Aquestes actuacions hauran d’aconseguir millorar la qualificació energètica en una lletra mesurada en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2/any) respecte a la qualificació energètica inicial de l’edifici, excepte si la qualificació ja era d’una lletra A. Aquestes mesures poden incloure:
Rehabilitació energètica de l’envolupant de l’establiment.
Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.
Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.
Renovació de les instal·lacions d’enllumenat i senyalització exterior.
Renovació de generadors de fred i cambres frigorífiques.
Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions elèctriques.
Implantació de sistemes intel·ligents a l’establiment
b) Inversions encaminades a la bona gestió de l’aigua en els establiments turístics.
Aquestes actuacions han d’incloure mesures per reduir el consum, garantir l’abastament per al futur, millorar l’eficiència dels processos de gestió, control i tractament de l’aigua, i aquestes es tradueixen en estratègies de reducció, de recirculació i reutilització d’aigua. D’acord amb el Compromís Nacional per un Turisme
Responsable, el sector turístic català es fixa com a objectiu assimilar el consum dels turistes amb el de la població resident, per reduir sensiblement la petjada hídrica.

c) Inversions de reforma, millora, o ampliació de les instal·lacions, equipaments i/o serveis, així com inversions destinades a millorar la gestió, reutilització i minimització dels residus, l’accessibilitat a l’establiment d’acord amb els paràmetres de l’article 15 de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, i qualsevol despesa que tingui per finalitat la millora de la qualitat dels serveis i/o les estades.

d) Inversions en projectes de recerca, desenvolupament i innovació que es desenvolupin i s’apliquin als establiments turístics. En aquest cas seran elegibles les despeses d’adquisició d’equipaments o d’actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte.

En què consisteix?

L’ajut consistirà en la bonificació d’interessos d’un préstec concedit per l’Institut Català de Finances (ICF) d’acord amb els pactes que figuren al Conveni signat entre el Departament d’Empresa i Treball (EMT) i l’ICF el dia 11 de maig de 2023.  Les condicions del préstec són:
a) Import. L’ajut consistirà en la bonificació del 2% dels interessos del préstec concedit per l’ICF.
L’import del préstec podrà ser fins al 100% de l’import de les actuacions subvencionables, amb un mínim de 60.000,00 euros i un màxim 4.000.000,00 d’euros per persona beneficiària, sia en una única operació, sia acumulant diverses operacions fins a assolir aquest màxim esmentat.
b) Tipus d’interès. El tipus d’interès serà l’euríbor a 12 mesos més un 2%. Sobre aquest tipus d’interès s’aplicarà una bonificació, que s’especificarà en la resolució d’atorgament de l’ajut i que serà del 2%. Aquesta bonificació s’aplicarà a la persona beneficiària rebut a rebut. Això no obstant, excepcionalment, aquest tipus d’interès es podrà incrementar fins a un màxim de l’euríbor 12 mesos més el 2,95%, abans de ser bonificat, en funció de la situació economicofinancera de la persona beneficiària. Aquestes operacions gaudiran de la mateixa bonificació esmentada.
Els valors de l’índex de referència de l’euríbor a 12 mesos inferiors a zero no es tindran en compte per calcular els interessos i no es deduiran del diferencial pactat. En aquests casos, l’interès aplicable a l’operació coincidirà amb el valor del diferencial acordat per a cada operació.
c) Termini.
El termini màxim d’amortització del préstec serà de fins a 10 anys, amb possibilitat d’un període de carència d’amortització del capital de fins a 2 anys, inclòs en aquest termini.
d) Garanties.
Les considerades suficients a criteri de l’ICF en funció de l’estudi de cada operació de préstec sol·licitada.
e) Desemborsament.
El desemborsament serà en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24 mesos, sempre contra la presentació de factures o documents que justifiquin la inversió. L’ICF farà el desemborsament en un termini de 10 dies comptats des de la recepció de la documentació justificativa, i comprovarà que els recursos es destinen a la finalitat que preveu aquesta Ordre abans de fer el desemborsament.
f) Amortització.
El préstec s’amortitzarà d’acord amb el sistema francès per períodes vençuts.
g) Comissió d’obertura màxima: el 0,50% del nominal del préstec.
h) Comissió d’amortització anticipada total o parcial: el 0,25% com a màxim.
i) Despeses. Les despeses per intervenció de fedatari públic que es derivin d’aquestes operacions són a càrrec del
prestatari.
j) Interès de demora. El tipus d’interès vigent de l’operació més el 6%.

Quin termini d’execució tinc?

El termini d’execució de les actuacions subvencionables és de 24 mesos, comptats a partir de la data de resolució de l’atorgament de l’ajut.

Com el puc demanar?

Tota la informació  en el següent enllaç

Normativa:

Resolució de convocatòria d’ajut.

Bases Reguladores

Resum detalls

Ajuts bonificació dels interessos de préstecs per projectes de millora i modernització de determinats establiments d’allotjament turístic

Dates
Del 04/08/2023 al 28/12/2024

Categories

Organisme gestor Departament d'Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya