Subvencions programa “TU+1” per autonòms per la contractació indefinida d’un/a treballador/a


Termini

Del 5 al 28 de setembre de 2023

Qui ho pot sol·licitar?

Els treballadors i treballadores autònoms sense assalariats a càrrec, o les societats limitades unipersonals (SLU), sense assalariats a càrrec, quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat.

En cas que els treballadors autònoms, persones físiques, sense assalariats a càrrec, també constitueixin i desenvolupin la seva activitat a una SLU sense assalariats a càrrec, hauran de sol·licitar aquests ajuts en nom de la SLU, com a persona jurídica, o bé en nom del treballador/ora autònom, persona física. No s’acceptaran dues sol·licituds per formalitzar contractes en nom d’una SLU, persona jurídica, i en nom del treballador autònom, persona física, per a un mateix contracte. En cas de presentar dues sol·licituds amb les circumstàncies exposades, només es tindrà en consideració la darrera sol·licitud presentada, quedant automàticament anul·lada la primera.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els treballadors autònoms amb un o diversos treballadors/ores autònoms col·laboradors a càrrec, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb els treballadors/ores autònoms col·laboradors.

En cap cas poden obtenir la condició de persona beneficiària de la present subvenció:

  • Els treballadors o treballadores autònoms econòmicament dependents (TRADE).
  • Els treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.
  • Els treballadors o treballadores autònoms que formin part d’una societat civil privada (SCP) o d’altres tipus de societats, excepte les societats unipersonals.
  • Els treballadors o treballadores autònoms que siguin socis de cooperatives.

Què subvenciona?

Es consideraran actuacions subvencionables la formalització d’un contracte de treball indefinit amb una persona en situació d’atur inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) durant un període mínim temporal de 18 mesos.

El període de contractació subvencionat per a aquests ajuts és de 12 mesos, a comptar des de l’inici de la formalització del contracte.

Les persones beneficiàries han de sol·licitar la subvenció abans de subscriure el contracte i han de formalitzar el contracte o els contractes de treball indefinits en un termini màxim de 2 mesos a comptar des del dia següent al de la publicació de la resolució d’atorgament.

En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, aquest no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball.

No seran objecte d’aquesta subvenció els contractes de treball fixos discontinus.

Quina quantitat em poden donar?

L’import del mòdul econòmic per a aquesta convocatòria s’estableix sobre la base d’un informe tècnic motivat on, per determinar la quantia del mòdul, es pren com a referència el salari mínim interprofessional (SMI) fixat al Reial decret 99/2023, de 14 de febrer, pel qual es determina el salari mínim interprofessional per a l’any 2023, d’acord amb la base 9 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/220/2022, de 5 d’octubre.

La quantia del mòdul econòmic per a aquesta convocatòria es fixa en un import de 19.745,00 euros, que incorpora al cost salarial el cost dels complements salarials, inclosa la quota patronal.

En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, que en cap cas no pot ser inferior al 50% de la jornada de treball, la quantia del mòdul s’ajustarà proporcionalment en funció de la jornada de treball establerta.

Com el puc demanar?

Accedeix al tràmit a través del següent enllaç.

Accedeix a la infografia sobre la subvenció en el següent enllaç.

Normativa relacionada

Resum detalls

Subvencions programa “TU+1” per autonòms per la contractació indefinida d’un/a treballador/a

Dates
Del 05/09/2023 al 28/09/2023

Categories

Organisme gestor Departament d'Empresa i Treball