Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial (Indústria 4.0)


Termini

Fins el 31 de desembre de 2020 o fins que s’exhaureixi el fons.

Qui ho pot sol·licitar?

L’ajut va dirigit a:

 • Empreses industrials i de serveis a la producció. Queden excloses aquelles empreses industrials incloses en les divisions 10, 11 i 12 de la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE), és a dir indústries de productes alimentaris, de fabricació de begudes i indústries del tabac.
 • Empreses industrials i de serveis a la producció de nova implantació. Les empreses de serveis a la producció hauran d’acreditar que facturen almenys un 50% a empreses industrials.

Què subvenciona?

Aquesta línia d’ajudes preveu la bonificació de fins el 2% dels interessos d’operacions de crèdit destinades a finançar, entre d’altres projectes de digitalització de la indústria. Els ajuts consistiran en la bonificació d’interessos d’un préstec concedit per l’Institut Català de Finances (ICF), d’acord amb els pactes que figuren en el Conveni signat entre el Departament d’Empresa i Coneixement i l’ICF el 21 d’octubre de 2016, i l’addenda de 15 d’octubre de 2018. Prèviament a la formalització del préstec per part de l’Institut Català de Finances, la Direcció General d’Indústria haurà d’emetre un dictamen respecte de l’elegibilitat industrial del projecte.

Són elegibles els projectes d’inversió i desenvolupament industrial que comportin una despesa mínima de 3.500.000 euros en el cas de grans empreses, o de 500.000 euros en el de les pimes, i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents:

 • La digitalització de la indústria mitjançant l’aplicació de la connectivitat, les tecnologies de la informació i la comunicació, la robòtica i la sensòrica en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d’activitat.
 • L’increment o el manteniment de la capacitat productiva.
 • La creació o el manteniment de l’ocupació.
 • La dinamització de l’activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals.
 • La contribució al reequilibri territorial en matèria industrial.
 • La reindustrialització d’instal·lacions productives, objecte de processos de tancament o deslocalització empresarial.
 • La nova implantació industrial.

Què he de complir?

Amb caràcter general, no es consideraran despeses subvencionables les següents actuacions:

 • L’adquisició d’actius immobiliaris i les despeses que hi estiguin relacionades (honoraris de notaria, impostos i similars).
 • Les inversions en reforma o adequacions d’espais que no estiguin directament vinculats a l’activitat productiva com, per exemple, oficines, sales de conferència, espais comercials, vestidors o obres d’embelliment de l’exterior de les instal·lacions.
 • La compra de vehicles, excepte per a les empreses de serveis a la producció que es recullen en la base 2.
 • El mobiliari, excepte el mobiliari de laboratori.
 • Les inversions de reposició o simple substitució d’equipaments i maquinària, excepte que la nova adquisició correspongui a equipaments o maquinària diferents dels anteriors per la tecnologia utilitzada o pel seu rendiment.

Quina quantitat em poden donar?

L’import del préstec no podrà superar el 80% de l’import de l’actuació subvencionable. El termini màxim d’amortització és de 10 anys, amb possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a dos anys, inclòs en aquest termini.

Com puc demanar-la?

http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Linia-de-prestecs-en-condicions-preferents-per-al-financament-de-projectes-dinversio-i-desenvolupament-industrial-Industria-4.0

Resum detalls

Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial (Indústria 4.0)

Dates
Del 31/07/2020 al 30/12/2020

Categories

Organisme gestor Departament d'Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya