Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball per a fomentar la integració de persones vulnerables


Termini

Del 18 de març a 30 de setembre de 2020

Qui ho pot sol·licitar?

Aquest ajut va dirigit a empreses del mercat ordinari de treball, excepte les empreses de treball temporal (ETT) amb establiment operatiu a Catalunya.

Què subvenciona?

Les persones destinatàries finals de l’ajut son:

  • Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, degudament certificat pel Departament de Treball, Afers Social i Família, o resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
  • Persones en situació o en risc d’exclusió social prèviament contractades per empreses d’inserció que s’hagin beneficiat dels incentius a la contractació en les dites empreses. L’interval entre la finalització del contracte en l’empresa d’inserció i el de l’inici en l’empresa ordinària no pot ser superior a 3 mesos.
  • Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC).

L’acció subvencionable és la contractació laboral a jornada completa dels destinataris finals en el mercat ordinari de treball dins de l’any de la convocatòria per un mínim de sis mesos mitjançant qualsevol de les modalitats de contracte vigents en la legislació laboral.

Què he de complir?

Aquests ajuts fomenten la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania pel que s’ha de fer efectiva la contractació d’una persona d’aquests col·lectius.

Quina quantitat em poden donar?

L’import màxim de la quantia de la subvenció per a un any de contracte s’estableix a la Resolució anual de convocatòria i és equivalent al 50% de l’SMI vigent en aquell moment.

La quantia de l’ajut per a un contracte de 12 mesos a jornada completa durant l’any 2020 s’estableix en 6.650,00 euros.

Com el puc demanar?

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts_contractacio_mercat_ordinari_treball_persones_amb_discapacitat

Resum detalls

Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball per a fomentar la integració de persones vulnerables

Dates
Del 18/03/2020 al 30/09/2020

Categories

Organisme gestor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya