2016 – TURISME
Assistència tècnica per a la implentació de l’estratègia de desenvolupament turístic en base al GR-99

L’any 2011, el document “Potencialitats de desenvolupament turístic a la Ribera d’Ebre: Concrecions Estratègiques” presentava els resultats d’una anàlisi socioeconòmica de la comarca que permetia dissenyar un diagrama DAFO de punts febles, amenaces, punts forts i oportunitats.

S’analitzaven així mateix quins podien ser els escenaris de futur i es formulaven  sis línies estratègiques que han de marcar els principals camins a través dels quals assolir el model de desenvolupament turístic proposat a mig i llarg termini i que són les següents:

  • Treball en xarxa
  • Diversificació
  • Segmentació
  • Internacionalització
  • Informació
  • Formació

En aquest procés d’identificació de recursos turístics i potencialitats de la comarca, es va veure el rol estratègic que hi té el riu Ebre com a eix vertebrador d’una bona part de l’oferta turística d’aquest territori. Per tant, la creació d’una oferta relacionada amb el mateix es va considerar una qüestió prioritària a curt termini encara que fos per obtenir resultats a mig i llarg termini.

Al llarg de l’any 2013 es va poder avançar en aquesta línia amb un projecte específic en el marc del Programa Treball 7 comarques. Els resultats obtinguts van ser molt satisfactoris i van permetre identificar exemples de bones pràctiques de desenvolupament econòmic vinculat a la valorització d’espais fluvials i el seu ús per a la pràctica d’activitats recreatives. Els resultats es recullen en el document que es pot consultar a la plana web de Ribera VIVA.[1]

Fruit d’aquestes actuacions, es va constatar que el treball realitzat fins ara permetia anar avançant en tot el procés de valorització turística del GR-99, tant a nivell de crear complicitats en el territori -amb les institucions que li poden donar el recolzament necessari-, com també amb els agents turístics.

En aquest cas, es podia posar a disposició dels agents turístics la informació de base per a la creació de productes específics vinculats a aquest itinerari, seguint el model del què estan ofertant operadors de referència en altres espais fluvials per a la pràctica del turisme actiu (senderisme, cicloturisme, navegació fluvial i descoberta dels principals actius del territori).

Pel que fa a la implicació de les institucions territorials, cal destacar la bona receptivitat que ha tingut el projecte que, impulsat des del Consell Comarcal, ha permès que la resta de comarques catalanes s’hi impliquessin, conjuntament amb altres institucions de referència com ara l’organisme de gestió de la Reserva de la Biosfera a les Terres de l’Ebre.

També el Patronat de Turisme de les Terres de l’Ebre i la delegació del govern van  considerar que aquesta iniciativa podia representar una oportunitat per dotar de contingut la promoció turística d’aquesta zona així com el tenir projectes turístics a curt i mig termini, que ajudin a cohesionar el territori.

El mes de desembre va significar un nou impuls al projecte amb l’entrevista mantinguda amb el Sr. Antonio Flores, Subdirector General de Fomento del Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y MedioAmbiente.

Com a conseqüència no prevista de les accions de l’any 2014, es va tenir ocasió de presentar el projecte en el marc de la fira FITUR, el dia 28 de gener de 2015, en una sessió en el stand del Ministerio, a la què es va invitar a representants electes i tècnics de totes les Comunitats Autònomes per on passa el riu Ebre.A aquesta sessió de treball no hi van poder assistir totes les Comunitats Autònomes convidades però les presents a la reunió (Castella-Lleó, Aragó, Catalunya i la Diputació d’Alaba) van manifestar el seu interès d’anar avançant en la conceptualització del projecte.

Així mateix, s’ha mantingut contactes amb la responsable de Projectes Europeus de l’Agència Catalana de Turisme, Sra. Blanca Cros, per avaluar l’oportunitat de donar suport al projecte de valorització del GR-99 en el marc d’un projecte europeu COSME conjuntament amb la Val de Marne – França per preparar un projecte relacionat amb els esports aquàtics i el patrimoni.